ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup i dostarczenie wyposażenia

Projekt „Druga szansa” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację zamówienia pn. Zakup i dostarczenie wyposażenia w postaci: 

 • Stolik (5 sztuk) 
 • Krzesło (10 sztuk)
 • Biurko (1 sztuka)

w ramach projektu: „Druga szansa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

ul. Skalska 20

32-340 Wolbrom

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

39100000-3  Meble

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostarczenie wyposażenia na potrzeby Klubu Integracji Społecznej” w ramach projektu: „Druga szansa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu.

Zamówienie podzielone jest na 3 części:

 1. Stolik (5 sztuk) 

Stolik jest fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, w pełni funkcjonalny oraz kompletny, tj. znajduje się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia oraz pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

Specyfikacja techniczna:

 • Minimalne wymiary 75×75 cm
 • Krzesło (10 sztuk)

Krzesło jest fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, w pełni funkcjonalne oraz kompletne, tj. znajduje się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia oraz pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

Specyfikacja techniczna:

 • Krzesło tapicerowane
 • Biurko (1 sztuka)

Biurko jest fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, w pełni funkcjonalne oraz kompletne, tj. znajduje się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia oraz pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

Specyfikacja techniczna:

 • Minimalne wymiary 100×59 cm

Każda ze wskazanych powyżej części Zamówienia określana będzie dalej  mianem „Zadania”. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na poszczególne części zamówienia

 1. Niniejsze zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego wyposażenia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia – dot. wszystkich z zadań:
 1. Termin dostarczenia wyposażenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu – do 30 dni od podpisania umowy  
 1. Opis sposobu przygotowania oferty – dotyczy wszystkich zadań:
 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
 8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – dotyczy wszystkich zadań:
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert – dotyczy wszystkich zadań:
 1. Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, stałą i obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania części zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
 2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych treści do formularza
 3. W ofercie należy podać wartość netto i brutto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena odnoszona jest do danej części zamówienia.
 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.
 5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:
 1. Cena brutto – max. 100 pkt. 

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

            Cmin

Pc = ————– x  100 pkt.

            Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Wymagania wobec Wykonawcy – dotyczy wszystkich zadań:
 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na dostarczone wyposażenie.
 2. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Okres rękojmi przedłuża się na okres gwarancji.
 • Dodatkowe warunki – dot. wszystkich z zadań:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 2. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 3. Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.
 6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcąktóry w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 1. Zmiana umowy – dotyczy wszystkich zadań:
 1. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli: 
 2. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 3. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
 4. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
 5. zmiana leży w interesie Zamawiającego.
 1. Odrzucenie oferty – dotyczy wszystkich zadań:
 1. Zamawiający odrzuci ofertę, która:
 2. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 5. została złożona po terminie,
 6. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
 7. W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia                            lub wyjaśnienia treści oferty.
 • Miejsce oraz termin składania ofert – dot. wszystkich z zadań:
 1. Oferty należy składać ma formularzu oferty przesłany na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany własnoręcznie podpisanych dokumentów) z podpisem długopisowym na adres: ibias_rpo@wp.pl w terminie do 15.12.2022 r. do godz. 15.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką pocztową, czy kurierską.
 • Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 • Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany  do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).
 • Dodatkowe warunki
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 2. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 3. Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.
 6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od dostarczenia przedmiotu zamówienia, możliwe jest wybranie oferty wykonawcy, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 • Unieważnienie postępowania – dot. wszystkich z zadań:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:
 2. jeżeli najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustalony przez zamawiającego na realizację zadania,
 3. w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 6. W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 7. Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dla:

wykonawców będących osobami fizycznymi,

wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,

pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),

członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Katarzyna Gruszka, tel. 575 002 620 , katarzyna.gruszka@cbi.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zamówienia w ramach projektu „Druga szansa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 • Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Dudek pod numerem telefonu 668 341 139 oraz adresem email: ibias_rpo@wp.pl

 • Załączniki
 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Oświadczenie Wykonawcy 
 3. Oświadczenia RODO
  Załączniki do pobrania – Pobierz